Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do leczenia w naszym Ośrodku

Do ośrodka przyjmowane są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych tj. narkotyków
(w tym dopalaczy), leków z odpowiednim rozpoznaniem choroby wg Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób ICD-10 : F11 - F19.
OSÓB UZALEŻNIONYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE OD ALKOHOLU
LUB TYLKO I WYŁĄCZNIE OD NIKOTYNY NIE PRZYJMUJEMY!

Prowadzimy rejestrację pacjentów oczekujących na przyjęcie do placówki, czyli listę oczekujących
na udzielenie świadczenia. Zgłoszenia przyjęcia do placówki przyjmujemy drogą telefoniczną.
W ramach obowiązków wynikających z prowadzenia listy oczekujących, osoba będąca
zainteresowania leczeniem się w naszym ośrodku udziela odpowiedzi na pytania dzięki którym
możliwe jest wstępne ustalenie ważnych dla nas kwestii istotnych dla realizacji świadczeń. Można
także zadawać pytania, które pomogą zainteresowanej osobie na podjęcie decyzji o leczeniu.

W dniu ustalonego wcześniej terminy przyjęcia, prosimy o przybycie przed godzin 15:00 w celu
rejestracji oraz przeprowadzenia badania testowego na obecność substancji psychoaktywnych.
Badanie lekarskie decydujące o przyjęciu odbywa się po godzinie 15:00.
Pacjent w dniu przyjęcia powinien być trzeźwy. W sytuacji stwierdzonej nietrzeźwości i bądź braku
reakcji pacjent nie zostanie przyjęty do placówki.
Przyjęcia do naszego ośrodka odbywają się w środy.
Ostatecznie o przyjęciu do ośrodka decyduje lekarz psychiatra.

Wymagane dokumenty:

 • Posiadanie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza (rodzinnego, psychiatrę)
  na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Wzór skierowania jest ustalony
  w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 854)
  regulującym sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz
  wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. Formularz skierowania do pobrania w dole
  strony. Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni.
 • Posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.
 • Pacjenci z państw Unii Europejskiej, korzystający z możliwości leczenia w ramach przepisów
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oprócz w/w dokumentów powinni
  przedstawić celem potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w Polsce:

  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ a w razie braku EKUZ
   w trakcie pobytu w Polsce – Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
  • Formularz E112/S2
  • Formularz E106/E109/E120/E121/S1 i wydane na ich podstawie Poświadczenie
 • W przypadku osób ubezpieczonych - posiadanie dokumentu potwierdzający ubezpieczenie
      zdrowotne. Przyjmujemy również osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku ze specyfiką choroby, niektóre substancje wymagają detoksykacji.
Konieczność detoksykacji należy skonsultować z lekarzem kierującym na terapię. Celem redukcji
potencjalnych nieporozumień rekomendujemy odbycie wcześniejszej detoksykacji szpitalnej
bezpośrednio przed przyjazdem do Ośrodka.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do ośrodka jest przewlekle chora, leczy się z jakiegoś
powodu, bądź jest w trakcie jakiejś terapii farmakologicznej zobowiązana jest do zabrania pełnej
dokumentacji przebiegu choroby oraz leków, które musi przyjmować dla zachowania ciągłości
farmakoterapii.

Nasz ośrodek pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 550 złotych.
Opłata przeznaczana jest na ponadstandardowe świadczenia wychodzące poza refundowane przez
NFZ usługi w ramach zakontraktowania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli osoba zainteresowana
leczeniem u nas, bądź rodzina osoby zainteresowanej nie jest w stanie uiszczać tej opłaty w takiej,
bądź innej wysokości istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

 

pdf Skierowanie