Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Jak przebiega terapia uzależnień?

Proces terapeutyczny w Ośrodku jest podzielona na etapy leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Etapy procesu terapeutycznego

Etap wstępny - Obserwator
Etap II - Motywacyjny
Etap II - Pracy podstawowej
Etap III - Pracy pogłębionej
Etap IV - Samorealizacji

W społeczności terapeutycznej etapami programu nazywa się wyznaczone punktu na kontinuum oczekiwanej zmiany. Etapy programu nie pokazują
procesu zmiany wprost. Pozwalają natomiast ujrzeć ten proces jako indywidualne zdobywanie kolejnych struktur modelu organizacyjnego i planu
zajęć dla poszczególnych szczebli.
Na każdym z etapów są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie ma do osiągnięcia pacjent, określone są też przywileje jakie mu
przysługują oraz funkcje jakie może pełnić.
Podział na etapy wynika z założeń perspektywy i podejścia społeczności terapeutycznej. W człowieku zachodzi bowiem wielostronna zmiana, czyli
rozwojowy proces uczenia się. Każdy etap oznacza przyrost zmian. Jednym słowem wyznacznikiem etapów programu są przyrosty wiedzy
i umiejętności.
Etapy programu terapia uzależnień wyznaczają konkretne punkty realizacji celu na podstawie konkretnych wymagań społeczności. Punkt końcowy każdego etapu jest
wyraźnie zdefiniowany pod względem oczekiwanych zachowań i postaw.
Tak wiec na poszczególnych etapach program terapia uzależnień jest zróżnicowany pod wglądem celi etapowych, grup terapeutycznych jakie odbywają się na każdym
z etapów oraz statusu jaki przysługuje mieszkańcowi społeczności ze względu na osiągnięty przez siebie etap terapii.
Podział na etapy pozwala na stopniowe uzyskanie wglądu w siebie, uświadomienie sobie swoich zasobów, ale także ograniczeń. Etapy leczenia są
skonstruowane w taki sposób, aby podnieść poczucie własnej wartości pacjenta, które niejednokrotnie jest obniżone, umożliwić jednocześnie
odkrywanie i podtrzymywanie wiary w same siebie poprzez uzyskiwanie wymiernych, adekwatnych możliwości i sukcesów.

Psychoterapia grupowa….

Program terapia uzależnień realizowany jest między innymi przez udział w psychoterapii grupowej.
Proces grupowy zogniskowany na jednostkę jest bardzo ważnym elementem terapeutyczno - edukacyjnym w społeczności terapeutycznej.
Na każdym z etapów odbywają się konkretne dla danego poziomu grupy terapeutyczne, tj :

• Grupa motywacyjna,
• Grupa Indywidualnych Planów Terapii,
• Psychorysunek,
• Warsztat Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
• Warsztaty i edukacja zdrowotna - zajęcia z profilaktyki HIV/AIDS i HCV;
• Warsztat Komunikacji i Otwartości,
• Trening Pamięci,
• Trening Asertywności,
• Grupa Radzenia sobie ze Złością,
• Grupa Opiekunów,
• Grupa Zarząd Społeczności,
• Warsztat Radzenia Sobie z Emocjami,
• Warsztat Nawroty w Uzależnieniach
• Warsztat „Wgląd w Siebie”

Psychoterapia indywidualna …

Każdy z pacjentów oprócz terapii grupowej bierze udział w terapii indywidualnej. Każdy ma swojego indywidualnego terapeutę prowadzącego.
Wstępne Indywidualne Plany Terapii opracowywane są po sześciotygodniowym procesie diagnostycznym przy współpracy terapeuty oraz pacjenta. Co
miesiąc odbywa się terapia grupowa Grupa Indywidualnych Celów Terapii na której to grupie wszyscy pacjenci indywidualni pracujący z danym
terapeutą omawiają realizowanie przez siebie cele terapeutyczne. Otrzymują informacje zwrotne od grupy i terapeuty.
Ponadto terapeuta we współpracy z pacjentem co kwartał sporządzają aktualizację Indywidualnego Planu Terapii Uzależnień.

Metody terapii

Wychodzimy założenia że oddziaływania terapeutyczne powinny zmierzać nie tylko do wykształcenia w pacjencie umiejętności
utrzymywania trwałej abstynencji narkotykowej poprzez radzenie sobie z objawami choroby, ale - po drugie - także, a może przede wszystkim,
powinny one koncentrować się na źródłach choroby, to znaczy na bolesnych emocjach i negatywnych postawach warunkujących uzależnienie oraz - po
trzecie - powinny one przygotować pacjentów do satysfakcjonującego życia w naturalnym otoczeniu społecznym po ukończonej terapii .
Ogólnym celem terapii jest przygotowanie pacjentów do życia w możliwym do osiągnięcia dobrostanie, bez używania narkotyków i bez innych
zachowań o autodestrukcyjnym charakterze.

Podstawową metodą programu terapia uzależnień stosowaną w naszym ośrodku jest metoda społeczności terapeutycznej.
W przypadku tej metody, wywoływanie pożądanych zmian u pacjenta możliwe jest dzięki wytworzeniu poczucia przynależności do grupy, której
członkowie mają podobny cel jakim jest wyleczenie się, wejściu w interakcje z innymi i obserwowanie jak powstają problemy czy konflikty,
doświadczeniom korektywnym do posiadanych przez pacjenta doświadczeń emocjonalnych, zorientowaniu się pacjenta co do swojej roli
w relacjach z otoczeniem oraz otrzymaniu wiedzy i informacji niezbędnych do uzyskania pożądanej zmiany. Walorem tego programu terapia uzależnień jest możliwość do
odwołania się w pracy z pacjentem do autentycznych przeżyć i doświadczeń, których niejednokrotnie jesteśmy świadkami.
W społeczności terapeutycznej można powiedzieć, iż wszystko jest terapią, nawet proste czynności codzienne są dla pacjentów źródłem wiedzy na
swój temat, kontakty interpersonalne stają się najlepszą szkołą społecznego uczenia się.
W podejściu tym dąży się do wprowadzenia zmian w wymiarze funkcjonowania psychologicznego i społecznego. W wymiarze
psychologicznym celem oddziaływań jest przyjęcie przez pacjenta nowej tożsamości poprzez zmianę negatywnych wzorów zachowań, myślenia
i odczuwania. W wymiarze społecznym nacisk kładziony jest na rozwijanie odpowiedzialności i zmianę stylu życia. Pomyślna integracja zmian w obu
wymiarach stanowi warunek powrotu do zdrowia.

W pacy z terapeutycznej bardzo często wykorzystujemy elementy psychoterapii poznawczo - behawioralnej.
Terapie behawioralno – poznawcze są skuteczne w leczeniu wielu zaburzeń jak: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od
substancji i czynności. Nasi pacjenci bowiem bardzo często oprócz uzależnienia od narkotyków borykają się z innymi problemami. Psychoterapia
poznawczo - behawioralna ukierunkowana jest na zmianę sposobów myślenia, odczuwania i zachowania się. Bardzo często jest pomocna w
rozwiązaniu problemów oraz formułowaniu celów na przyszłość. Pomaga w przezwyciężaniu przeszkód w realizowaniu celów.

Dialog motywujący

Dialog Motywujący jako terapia uzależnień jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu.
W pracy z naszymi pacjentami, bardzo często odwołujemy się do jego założeń i technik. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy,
szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, wydobywaniu argumentów za wprowadzeniem zmiany od samego pacjenta. Ambiwalencję
wobec zmiany traktujemy jako naturalny stan towarzyszący każdej osobie rozważającej wprowadzenie zmian w swoim życiu, nie zaś jako symptom
patologii wynikającej z istniejącego zaburzenia czy przejaw działania mechanizmów obronnych. Zgodnie z przekonaniem twórców koncepcji
motywacja nie może być jednak ,,zainstalowana" przez kogokolwiek, ale może zostać tylko ,,wydobyta" z klienta. W wywiadzie motywującym ważny
jest klimat rozmowy, który obejmuje empatyczną, pełną zrozumienia i szacunku postawę terapeuty dla decyzji klienta. W rozumieniu procesu zmiany
jaka zachodzi w człowieku podczas terapii opieramy się także na transteoretycznym modelu zmiany. Zgodnie z nią wprowadzanie zmian w życiu
można podzielić na pewne fazy, a sama zmiana ma charakter cykliczny, zaś powrót do zachowań problemowych jest regułą nie wyjątkiem. Faza
nawrotu w tym rozumieniu jest okazją do nauki i przestaje być traktowana jako porażka. Aby nasza pomoc była skuteczna musi zostać odpowiednio
dobrana do fazy procesu zmian, w której znajduje się pacjent.

W związku z faktem, iż w naszym ośrodku leczą się osoby dorosłe, jedną z form oddziaływań terapeutycznych staje się ergoterapia (terapia poprzez
pracę) rozumiana jako model leczenia. W normalnym życiu człowieka dorosłego praca bowiem stanowi jedną z codziennych form aktywności.
W społeczności terapeutycznej jest podobnie.
Na początku pobytu w ośrodku pozwala ona na oderwanie się od myśli i skojarzeń związanych z przeszłością. Na terenie ośrodka praca rozumiana jest
jako prace, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszego wspólnego domu, czyli pracę w ogrodzie, pracę w kuchni, sprzątanie, naprawy.
Podstawowym celem zadań związanych z pracą jest uruchomienie u pracującego istotnej zmiany indywidualnych postaw, zachowań i wartości. Sposób
w jaki ktoś pracuje, bardzo często dużo mówi o nim samym. Praca i życie osobiste są nierozłączne. Trudności z pracą i wydajnością są ważnym
wskaźnikiem problemów osobistych. A sukcesy odniesione w pracy to także sukcesy osobiste danego człowieka.

Co oprócz terapii?

Aktywność twórcza

Jednym z istotnych elementów terapii jest ukazanie pacjentowi, że życie jest pełne zadań i trudności które trzeba pokonać, ale też przyjemności
i możliwości. Staramy się w naszym ośrodku organizować zajęcia plastyczne oraz muzyczne. Aktywność twórcza przekształca złe nawyki spędzania
czasu, pomaga osiągać równowagę i jest dobrym sposobem samorealizacji, oraz jest okazją na wspólne spędzanie czasu. Bez bez twórczości
realizowanej w codziennej aktywności trudno człowiekowi znaleźć przyjemności w życiu i jednocześnie rozwijać się - trudno więc wziąć
odpowiedzialności za swoje życie i stać się jego świadomym autorem. W tym właśnie tkwi różnica między człowiekiem trzeźwym i twórczym
a uzależnionym i nietwórczym, że ten pierwszy jest w dużej mierze autorem własnego życia, że zależy od siebie i od niewielu innych ludzi, że bardziej
akceptuje samego siebie i nie czeka w każdej chwili na wzmocnienia pozytywne, które przyniesie mu ktoś inny. W związku z tym życie osoby
twórczej jest aktywne, pozbawione monotonii, bogate, wartościowe i barwne. Wspomaganie wyzwalania potencjału twórczego naszych pacjentów jest
także wyzwalaniem radości towarzyszącej odkrywaniu nowych dróg, oryginalnych rozwiązań. Bez twórczego życia nie sposób doświadczać pełni
radości życia, zadziwienia, zaciekawienia, nie sposób oddać się refleksjom.


terapia uzależnień poprzez aktywność
aktywność twórcza
odejście od narkomanii

Aktywność sportowa

Systematyczne i regularne zajęcia sportowe mają na celu poprawić kondycję fizyczną, jak i sprawność całego organizmu. Wychodzimy z założenia
„ w zdrowym ciele - zdrowy duch”. Szczególnie na początki leczenia często pacjenci borykają się z nadmiarem napięcia, które warto wykorzystać
w naturalny sposób, a sport jest doskonałym i konstruktywnym narzędziem dla rozładowania emocji. Poza tym sport uczy cierpliwości, koncentracji,
a wszelkie sporty grupowe pomagają w kontaktach z innymi, sprzyjają kształtowaniu i uczą postaw współpracy zespołowej. Gramy w piłkę nożną. Co
roku uczestniczymy w rozgrywkach piłki halowej w Czersku. Na terenie ośrodka gramy w siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy. Bieganie i jazda na
rowerze są również aktywnościami sportowymi, które często wybierane są jako forma ruchu przez naszych pacjentów. Okoliczne lasy są dla tych
dyscyplin dobrym otoczeniem , a obcowanie z naturą dobrze wpływa na psychofizyczne funkcjonowanie naszych pacjentów. Zajęcia na siłowni to
kolejna forma aktywności pomagająca kształtować nie tylko cenne cechy charakteru, ale także poprawiająca zewnętrzny wizerunek. Do dyspozycji
pacjentów jest także spół bilardowy oraz stół do ping-ponga.


aktywność sportowa
wędrówki rowerowe
ucieczka przed alkoholizmem

Aktywność turystyczna

Poprzez wspólne wyjazdy i obozy terapeutyczne, wycieczki piesze i rowerowe, spływy kajakowe chcemy pokazać naszym pacjentom że budujemy
wspólnotę i poczucie wzajemnej akceptacji, aktywizujemy się w sposób zdrowy. Wspólne wyjazdy bardzo często pomagają przełamać bariery i lęk.
Wyjazdy są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. W dużej większości to sami pacjenci organizują swój wypoczynek oraz liczne
aktywności i zabawy podczas jego trwania.


wspólna turystyka
wspinaczka
spływ kajakowy

Wspólne spędzanie czasu wolnego

W społeczności terapeutycznej ważnym elementem jest wspólne spędzanie czasu wolnego. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu
społeczności i kładziemy nacisk na zrozumienie roli innych ludzi w procesie zdrowienia. W trudnych sytuacjach niektórzy mają tendencję do
izolowania się oraz wycofywania się z kontaktów emocjonalnych i społecznych. Poprzez wspólne spędzanie czasu nasi pacjenci zaczynają rozumieć,
że inni ludzie są im potrzebni, że poprzez przebywanie z innymi i otwieranie się są lepiej rozumieni przez otoczenie, stają się mniej podejrzliwi,
zaczynają odczuwać przyjemność w kontaktach z ludźmi i szybciej poprawia im się nastrój. Wspólnie spędzany czas podczas rozmów, zajęć
sportowych czy artystycznych staję się także często ważnym doświadczeniem dla nowej definicji przyjemnego spędzania czasu bez konieczności
odurzania się.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji „kawiarenkę” w której często spotykają się popołudniami, a podczas wspólnych spotkań rozmawiają i grają w gry
planszowe.


wspólne ognisko
terapia uzależnień poprzez gry
pieczenie kiełbasek na ognisku

Współpraca z rodziną

Współpraca z rodziną i odbudowywanie relacji rodzinnych jest ważnym czynnikiem leczącym dla naszych pacjentów. Wiemy jak ważne jest dla nich
wsparcie i akceptacja najbliższych im osób. Dlatego co dwa miesiące odbywają się w naszym ośrodku zjazdy rodzin, połączone z edukacją dla rodzin.
W trakcie zjazdów w ramach indywidualnych potrzeb odbywają się także spotkania terapeuta - pacjent - członkowie rodziny.


spotkania z rodziną
zabawy z rodziną
rodzinna terapia