Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień w Ośrodku po spełnieniu warunków przyjęcia, podzielona jest na etapy leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Etapy procesu terapeutycznego

Etap wstępny - Obserwator
Etap II - Motywacyjny
Etap II - Pracy podstawowej
Etap III - Pracy pogłębionej
Etap IV - Samorealizacji

Na każdym z etapów programu terapia uzależnień są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie ma do osiągnięcia pacjent. Określone są też przywileje jakie mu przysługują oraz funkcje jakie może pełnić. W człowieku zachodzi wielostronna zmiana, czyli rozwojowy proces uczenia się. Każdy etap oznacza przyrost zmian. Dlatego też wyznacznikiem etapów programu są przyrosty wiedzy i umiejętności. Innymi słowy podział na etapy pozwala na stopniowe uzyskanie wglądu w siebie. Ponadto uświadomienie sobie swoich możliwości, ale także ograniczeń. Etapy leczenia skonstruowane są w taki sposób, aby podnieść poczucie własnej wartości a ponadto umożliwić mu jednocześnie odkrywanie i podtrzymywanie wiary w samego siebie .

Psychoterapia grupowa….

Program terapia uzależnień realizowany jest między innymi przez udział w psychoterapii grupowej.
Na każdym z etapów odbywają się zajęcia w odpowiednich grupach terapeutycznych, tj :

• Grupa motywacyjna,
• Grupa Indywidualnych Planów Terapii,
• Psychorysunek,
• Warsztat Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
• Warsztaty i edukacja zdrowotna - zajęcia z profilaktyki HIV/AIDS i HCV;
• Warsztat Komunikacji i Otwartości,
• Trening Pamięci,
• Trening Asertywności,
• Grupa Radzenia sobie ze Złością,
• Grupa Opiekunów,
• Grupa Zarząd Społeczności,
• Warsztat Radzenia Sobie z Emocjami,
• Warsztat Nawroty w Uzależnieniach
• Warsztat „WgDialog motywującyląd w Siebie”

Psychoterapia indywidualna …

Każdy z pacjentów oprócz terapii grupowej bierze udział w terapii indywidualnej. Dlatego też każdy ma swojego indywidualnego terapeutę prowadzącego.
Wstępne "Indywidualne Plany Terapia Uzależnień" opracowywane są po sześciotygodniowym procesie diagnostycznym przy współpracy terapeuty oraz pacjenta. Co miesiąc odbywa się terapia grupowa na której to grupie wszyscy pacjenci indywidualni pracujący z danym terapeutą. Omawiają oni realizowanie przez siebie cele terapeutyczne a co najważniejsze otrzymują oni informacje zwrotne od członków grupy i terapeuty. Ponadto terapeuta we współpracy z pacjentem co kwartał sporządzają aktualizację "Indywidualnego Planu-Terapia Uzależnień".

Terapia uzależnień-metody

Podstawowe cele oddziaływania terapeutycznego w terapii uzależnień:
1. Zmierzać do wykształcenia w pacjencie umiejętności utrzymywania trwałej abstynencji narkotykowej poprzez radzenie sobie z objawami choroby.
2. Koncentrować się na źródłach choroby, to znaczy na bolesnych emocjach i negatywnych postawach warunkujących uzależnienie.
3. Przygotować pacjentów do satysfakcjonującego życia w naturalnym otoczeniu społecznym po ukończonej terapii .
Innymi słowy celem terapii uzależnień jest przygotowanie pacjentów do życia w możliwym do osiągnięcia dobrostanie. Bez używania narkotyków i bez innych zachowań o autodestrukcyjnym charakterze.

Podstawową metodą programu terapia uzależnień stosowaną w naszym ośrodku jest metoda społeczności terapeutycznej. Wywoływanie pożądanych zmian u pacjenta możliwe jest dzięki wytworzeniu poczucia przynależności do grupy, w której członkowie mają podobny cel czyli wyleczenie się. Walorem tego programu leczenia jest możliwość odwołania się w pracy z pacjentem do autentycznych przeżyć i doświadczeń. Można powiedzieć że w  społeczności terapeutycznej wszystko jest terapią. Na przykad proste czynności codzienne są dla pacjentów źródłem wiedzy na swój temat. Ponadto kontakty interpersonalne stają się najlepszą szkołą społecznego uczenia się.
W podejściu tym dąży się do wprowadzenia zmian w wymiarze funkcjonowania psychologicznego i społecznego:
-w wymiarze psychologicznym celem oddziaływań jest przyjęcie przez pacjenta nowej tożsamości poprzez zmianę negatywnych wzorów zachowań, myślenia i odczuwania;
-w wymiarze społecznym nacisk kładziony jest na rozwijanie odpowiedzialności i zmianę stylu życia.
Dlatego też pomyślna integracja zmian w obuwymiarach stanowi warunek powrotu do zdrowia.

W pracy z terapeutycznej bardzo często wykorzystujemy elementy psychoterapii poznawczo - behawioralnej.
Terapie behawioralno – poznawcze są skuteczne w leczeniu wielu zaburzeń jak: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od substancji i czynności. Nasi pacjenci bowiem bardzo często oprócz uzależnienia od narkotyków borykają się z innymi problemami. Psychoterapia poznawczo - behawioralna ukierunkowana jest na zmianę sposobów myślenia, odczuwania i zachowania się. Bardzo często jest pomocna w rozwiązaniu problemów oraz formułowaniu celów na przyszłość. Dodatkowo pomaga w przezwyciężaniu przeszkód  w realizowaniu celów.

Dialog Motywujący

Dialog motywujący jako terapia uzależnień jest metodą rozmowy służącą do wydobywania z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu.
W pracy z naszymi pacjentami, bardzo często odwołujemy się do jego założeń i technik. Jest to zdolność odczuwania stanów psychicznych pacjentów, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia oraz spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość.
W swojej pracy staramy sie wydobywać argumenty za wprowadzeniem zmiany od samego pacjenta. Zgodnie z przekonaniem twórców koncepcji motywacja nie może być jednak "zainstalowana" przez kogokolwiek, ale może zostać tylko "wydobyta" z pacjenta. W procesie terapii uzależnień zmianę w życiu można podzielić na pewne fazy, a sama zmiana ma charakter cykliczny, zaś powrót do zachowań problemowych jest regułą nie wyjątkiem.

Dlatego też faza nawrotu w tym rozumieniu jest okazją do nauki i przestaje być traktowana jako porażka. Aby nasza pomoc była skuteczna musi zostać odpowiednio dobrana do fazy procesu zmian, w której znajduje się pacjent. Nasz ośrodek leczenia uzależnień jest ośrodkiem dla osób dorosłych. Jedną z form oddziaływań terapeutycznych jest więc ergoterapia (terapia poprzez pracę) rozumiana jako model leczenia. W normalnym życiu człowieka dorosłego praca bowiem stanowi jedną z codziennych form aktywności. W społeczności terapeutycznej jest podobnie. Na początku pobytu w ośrodku pozwala ona na oderwanie się od myśli i skojarzeń związanych z przeszłością. Na terenie ośrodka praca rozumiana jest jako prace, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszego wspólnego domu, czyli praca w ogrodzie, praca w kuchni, sprzątanie, naprawy.Podstawowym celem zadań związanych z pracą jest uruchomienie u pracującego istotnej zmiany indywidualnych postaw, zachowań i wartości. Sposób w jaki ktoś pracuje, bardzo często dużo mówi o nim samym. Praca i życie osobiste są nierozłączne. Trudności z pracą i wydajnością są ważnym wskaźnikiem problemów osobistych. A sukcesy odniesione w pracy to także sukcesy osobiste danego człowieka.

Co oprócz terapii?

Aktywność twórcza

Jednym z istotnych elementów terapii uzależnień jest ukazanie pacjentowi, że życie jest pełne zadań i trudności które trzeba pokonać, ale też przyjemności i możliwości. Dlatego też staramy się w naszym ośrodku leczenia uzależnień organizować zajęcia plastyczne oraz muzyczne.
Aktywność twórcza przekształca złe nawyki spędzania czasu. Pomaga osiągać równowagę i jest dobrym sposobem samorealizacji, oraz jest okazją
na wspólne spędzanie czasu. Bez twórczości realizowanej w codziennej aktywności trudno człowiekowi znaleźć przyjemności w życiu i jednocześnie  rozwijać się. Trudno więc wziąć odpowiedzialności za swoje życie i stać się jego świadomym autorem.
W tym właśnie tkwi różnica między człowiekiem trzeźwym i twórczym a uzależnionym i nietwórczym. Z tego powodu życie osoby twórczej jest aktywne, pozbawione monotonii, bogate, wartościowe i barwne. Wspomaganie wyzwalania potencjału twórczego naszych pacjentów jest także wyzwalaniem radości towarzyszącej odkrywaniu nowych dróg, oryginalnych rozwiązań. Dlatego też bez twórczego życia nie sposób doświadczać pełni radości życia, zadziwienia, zaciekawienia, nie sposób oddać się refleksjom.

 


 

terapia uzależnień poprzez aktywność

aktywność twórcza

odejście od narkomanii

 


 

Aktywność sportowa

Systematyczne i regularne zajęcia sportowe mają na celu poprawić kondycję fizyczną, jak i sprawność całego organizmu. Wychodzimy z założenia
„ w zdrowym ciele - zdrowy duch”. Szczególnie na początku leczenia  pacjenci często borykają się z nadmiarem napięcia, które warto wykorzystać
w naturalny sposób. Sport jest doskonałym i konstruktywnym narzędziem dla rozładowania emocji. Ponadto sport uczy cierpliwości, koncentracji,
a wszelkie sporty grupowe pomagają w kontaktach z innymi, sprzyjają kształtowaniu i uczą postaw współpracy zespołowej. Gramy w piłkę nożną. Co roku uczestniczymy w rozgrywkach piłki halowej w Czersku. Na terenie ośrodka gramy w siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy.
Bieganie i jazda na rowerze są również aktywnościami sportowymi, które często wybierane są jako forma ruchu przez naszych pacjentów.
Okoliczne lasy są dla tych dyscyplin dobrym otoczeniem , a obcowanie z naturą dobrze wpływa na psychofizyczne funkcjonowanie naszych pacjentów.  Zajęcia na siłowni to kolejna forma aktywności pomagająca kształtować nie tylko cenne cechy charakteru, ale także poprawiająca zewnętrzny  wizerunek. Do dyspozycji pacjentów jest także spół bilardowy oraz stół do ping-ponga.

 


 

aktywność sportowa

wędrówki rowerowe

ucieczka przed alkoholizmem

 


 

Aktywność turystyczna

Poprzez wspólne wyjazdy i obozy terapeutyczne, wycieczki piesze i rowerowe, spływy kajakowe chcemy pokazać naszym pacjentom że budujemy
wspólnotę i poczucie wzajemnej akceptacji. Wspólne wyjazdy bardzo często pomagają przełamać bariery i lęk.
Wyjazdy są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. W dużej większości to sami pacjenci organizują swój wypoczynek oraz liczne
aktywności i zabawy podczas jego trwania.

 


 

wspólna turystyka

wspinaczka

spływ kajakowy

 


 

Wspólne spędzanie czasu wolnego

W społeczności terapeutycznej ważnym elementem jest wspólne spędzanie czasu wolnego. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w życiu
społeczności i kładziemy nacisk na zrozumienie roli innych ludzi w procesie zdrowienia. W trudnych sytuacjach niektórzy mają tendencję do
izolowania się oraz wycofywania się z kontaktów emocjonalnych i społecznych. Poprzez wspólne spędzanie czasu nasi pacjenci zaczynają rozumieć, że inni ludzie są im potrzebni. Poprzez przebywanie z innymi i otwieranie się są lepiej rozumieni przez otoczenie, stają się
mniej podejrzliwi.
Zaczynają odczuwać przyjemność w kontaktach z ludźmi i szybciej poprawia im się nastrój. Wspólnie spędzany czas podczas rozmów, zajęć
sportowych czy artystycznych staję się także często ważnym doświadczeniem dla nowej definicji przyjemnego spędzania czasu bez konieczności
odurzania się.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji „kawiarenkę” w której często spotykają się popołudniami, a podczas wspólnych spotkań rozmawiają i grają w gry
planszowe.

 wspólne ognisko
terapia uzależnień poprzez gry
pieczenie kiełbasek na ognisku
 


 

Współpraca z rodziną

Współpraca z rodziną i odbudowywanie relacji rodzinnych jest ważnym czynnikiem leczącym dla naszych pacjentów. Wiemy jak ważne jest dla nich wsparcie i akceptacja najbliższych im osób. Dlatego co dwa miesiące odbywają się w naszym ośrodku zjazdy rodzin,  połączone z edukacją
dla rodzin.
W trakcie zjazdów w ramach indywidualnych potrzeb odbywają się także spotkania terapeuta - pacjent - członkowie rodziny.

 


 

spotkania z rodziną

zabawy z rodziną

rodzinna terapia