Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do leczenia w naszym Ośrodku

Do ośrodka przyjmowane są osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych tj. narkotyków
(w tym dopalaczy), leków z odpowiednim rozpoznaniem choroby wg Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób ICD-10 : F11 - F19.
OSÓB UZALEŻNIONYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE OD ALKOHOLU
LUB TYLKO I WYŁĄCZNIE OD NIKOTYNY NIE PRZYJMUJEMY!

Prowadzimy rejestrację pacjentów oczekujących na przyjęcie do placówki, czyli listę oczekujących
na udzielenie świadczenia. Zgłoszenia przyjęcia do placówki przyjmujemy drogą mailową poprzez
formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT.
W ramach obowiązków wynikających z prowadzenia listy oczekujących, osoba będąca
zainteresowania leczeniem się w naszym ośrodku udziela informacji dzięki którym
możliwe jest wstępne ustalenie ważnych dla nas kwestii istotnych dla realizacji świadczeń.Poprzez
w/w formularz można także zadawać pytania, które pomogą zainteresowanej osobie na podjęcie
decyzji o leczeniu.

W dniu ustalonego wcześniej terminu przyjęcia, prosimy o przybycie o ustalonej godzinie w celu
rejestracji oraz przeprowadzenia badania testowego na obecność substancji psychoaktywnych.
Pacjent w dniu przyjęcia powinien być trzeźwy. W sytuacji stwierdzonej nietrzeźwości i bądź braku
reakcji pacjent nie zostanie przyjęty do placówki.
Następnie odbywa się badanie lekarskie decydujące o przyjęciu.Ostatecznie o przyjęciu do ośrodka
decyduje lekarz psychiatra.

Wymagane dokumenty:

 • Posiadanie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza (rodzinnego, psychiatrę)
  na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego”. Wzór skierowania jest ustalony
  w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 854)
  regulującym sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz
  wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. Formularz skierowania do pobrania w dole
  strony. Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni.
 • Posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.
 • Pacjenci z państw Unii Europejskiej, korzystający z możliwości leczenia w ramach przepisów
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oprócz w/w dokumentów powinni
  przedstawić celem potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w Polsce:

  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ a w razie braku EKUZ
   w trakcie pobytu w Polsce – Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
  • Formularz E112/S2
  • Formularz E106/E109/E120/E121/S1 i wydane na ich podstawie Poświadczenie
 • W przypadku osób ubezpieczonych - posiadanie dokumentu potwierdzający ubezpieczenie
      zdrowotne. Przyjmujemy również osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku ze specyfiką choroby, niektóre substancje wymagają detoksykacji.
Konieczność detoksykacji należy skonsultować z lekarzem kierującym na terapię. Celem redukcji
potencjalnych nieporozumień rekomendujemy odbycie wcześniejszej detoksykacji szpitalnej
bezpośrednio przed przyjazdem do Ośrodka.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do ośrodka jest przewlekle chora, leczy się z jakiegoś
powodu, bądź jest w trakcie jakiejś terapii farmakologicznej zobowiązana jest do zabrania pełnej
dokumentacji przebiegu choroby oraz leków, które musi przyjmować dla zachowania ciągłości
farmakoterapii.

Nasz ośrodek pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 550 złotych.
Opłata przeznaczana jest na ponadstandardowe świadczenia wychodzące poza refundowane przez
NFZ usługi w ramach zakontraktowania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli osoba zainteresowana
leczeniem u nas, bądź rodzina osoby zainteresowanej nie jest w stanie uiszczać tej opłaty w takiej,
bądź innej wysokości istnieje możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

 

pdf Skierowanie