NFZ


Leczenie uzależnień NFZ

W naszym ośrodku leczenia uzależnień udzielamy świadczeń zdrowotnych
osobom uzależnionym od narkotyków  jest na podstawie kontraktu z NFZ.
Zgodnie z art. 26 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii, leczenie osób uzależnionych prowadzić mogą placówki posiadające
status publicznych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarze
wykonujący praktykę lekarską.
W naszym ośrodku udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym
od narkotyków realizowane jest na podstawie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. -leczenie uzależnień NFZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii, świadczenia w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji są udzielane
osobie uzależnionej bezpłatnie, niezależnie od jej miejsca zamieszkania w kraju.